مرکز درمان سوء مصرف مواد درمانگاه دکتر افروز

درمان نگهدارنده با متادون، بوپروموفین اپیوم

مشاوره و درمان انواع مواد محرک از جمله شیشه، ماری جوانا، حشیش، گل و ...

مشاوره فردی ، گروهی و خانوادگی بیماران

انجام تست های ادراری مورفین، شیشه ، ترامادول