وظایف متخصص اطفال

تشخیص، درمان و کمک به پیشگیری از بیماریها و آسیبهای کودکان

انجام مراقبتهای جسمی، روحی و عاطفی از کودکان

انجام آزمایشهای تشخیصی برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به وضعیت پزشکی بیمار

دادن اطلاعات در مورد واکسیناسیون به موقع اطفال

راهنمایی در مورد رژیم غذایی بهداشت و پیشگیری از بیماریها با ارائه راهکارهای آموزشی

پایش رشد کودکان از بدو تولد تا دوسالگی بصورت ماهیانه و از 2 تا 5 سالگی یک بار در سال

ارزیابی رفتار، مهارتها و رشد کودک تا 5 سالگی و بعد از آن